Đóng

14/12/2020

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2021

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2021

KHÓA 01/2021: nhận ghi danh từ ngày 28/12/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 11/01/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 05/02/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 12/01/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 06/02/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 12/01/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 04/02/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 10/01/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 06/02/2021 (thứ bảy)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 10/01/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 31/01/2021 (chủ nhật)


KHÓA 02/2021: nhận ghi danh từ ngày 27/01/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 01/3/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 26/3/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 02/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 27/3/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 02/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 25/3/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 06/3/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 28/3/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 07/3/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 28/3/2021 (chủ nhật)


KHÓA 03/2021: nhận ghi danh từ ngày 17/3/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 29/3/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 26/4/2021 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 30/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 24/4/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 30/3/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 22/4/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 03/4/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 25/4/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 04/4/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 25/4/2021 (chủ nhật)


KHÓA 04/2021: nhận ghi danh từ ngày 14/4/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 03/5/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 28/5/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 04/5/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 29/5/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 04/5/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 27/5/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 08/5/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 30/5/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 09/5/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 30/5/2021 (chủ nhật)


KHÓA 05/2021: nhận ghi danh từ ngày 19/5/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 31/5/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 25/6/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 01/6/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 26/6/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 01/6/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 24/6/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 05/6/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 27/6/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 06/6/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 27/6/2021 (chủ nhật)


KHÓA 06/2021: nhận ghi danh từ ngày 16/6/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 28/6/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 23/7/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 29/6/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 24/7/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 29/6/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 22/7/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 03/7/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 25/7/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 04/7/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 25/7/2021 (chủ nhật)


KHÓA 07/2021: nhận ghi danh từ ngày 14/7/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 28/7/2021 (thứ tư), bế giảng ngày 28/8/2021 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 29/7/2021 (thứ năm), bế giảng ngày 24/8/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 29/7/2021 (thứ năm), bế giảng ngày 24/8/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 31/7/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 22/8/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 01/8/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 22/8/2021 (chủ nhật)


KHÓA 08/2021: nhận ghi danh từ ngày 16/8/2021 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 25/8/2021 (thứ tư), bế giảng ngày 24/9/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 26/8/2021 (thứ năm), bế giảng ngày 25/9/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 26/8/2021 (thứ năm), bế giảng ngày  23/9/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 28/8/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 26/9/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 29/8/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 26/9/2021 (chủ nhật)


KHÓA 09/2021: nhận ghi danh từ ngày 15/9/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 27/9/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 22/10/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 28/9/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 23/10/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 28/9/2021 (thứ ba), bế giảng ngày  21/10/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 02/10/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 24/10/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 03/10/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 24/10/2021 (chủ nhật)


KHÓA 10/2021: nhận ghi danh từ ngày 13/10/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 25/10/2021 (thứ hai), bế giảng ngày 19/11/2021 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 26/10/2021 (thứ ba), bế giảng ngày 20/11/2021 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 26/10/2021 (thứ ba), bế giảng ngày  18/11/2021 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 30/10/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 21/11/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 31/10/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 21/11/2021 (chủ nhật)


KHÓA 11/2021: nhận ghi danh từ ngày 10/11/2021 (thứ tư)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 24/11/2021 (thứ tư), bế giảng ngày 20/12/2021 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 25/11/2021 (thứ năm), bế giảng ngày 21/12/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 25/11/2021 (thứ năm), bế giảng ngày 21/12/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 27/11/2021 (thứ bảy), bế giảng ngày 19/12/2021 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 28/11/2021 (chủ nhật), bế giảng ngày 19/12/2021 (chủ nhật)

Bài viết liên quan