Đóng

15/08/2019

Hướng dẫn đăng ký ghi danh lớp học

Bước 1: Xem nội dung chương trình học, thời gian học, giá học phí tại bảng Thông báo chiêu sinh.
Bước 2: Ghi thông tin cá nhân (họ tên, năm sinh, nơi sinh, địa chỉ, điện thoại), nội dung đăng ký lớp học (tên lớp, buổi học, thời gian học) vào phiếu đăng ký ghi danh.
Bước 3: Nộp phiếu ghi danh đã điền đầy đủ thông tin cho phòng Ghi danh
Bước 4: Đóng tiền học phí, nhận hóa đơn học phí và xem ngày khai giảng trên hóa đơn.

* Ghi chú: Các anh chị học viên khi đến ghi danh tại Nhà văn hóa Phụ nữ vui lòng điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phiếu ghi danh (theo mẫu hiện đang niêm yết tại phòng Ghi danh). Bộ phận ghi danh chỉ thực hiện việc ghi hóa đơn học phí cho các anh chị khi các anh chị đã hoàn thành việc điền đầy đủ thông tin cá nhân vào phiếu ghi danh nói trên.
mauphieughidanh_1