Đóng

27/11/2019

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2020

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2020

KHÓA 01/2020: nhận ghi danh từ ngày 09/12/2019 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 18/12/2019 (thứ tư), bế giảng ngày 15/01/2020 (thứ tư)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 19/12/2019 (thứ năm), bế giảng ngày 14/01/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 19/12/2019 (thứ năm), bế giảng ngày 14/01/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 21/12/2019 (thứ bảy), bế giảng ngày 12/01/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 22/12/2019 (chủ nhật), bế giảng ngày 12/01/2020 (chủ nhật)


KHÓA 02/2020: nhận ghi danh từ ngày 06/01/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 03/02/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 28/02/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 04/02/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 29/02/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 04/02/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 27/02/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 08/02/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 01/03/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 09/02/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 01/03/2020 (chủ nhật)


KHÓA 03/2020: nhận ghi danh từ ngày 24/02/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 04/3/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 30/3/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 05/3/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 31/3/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 05/3/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 31/3/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 07/3/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 29/3/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 08/3/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 29/3/2020 (chủ nhật)


KHÓA 04/2020: nhận ghi danh từ ngày 08/5/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 18/5/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 12/6/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 19/5/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 13/6/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 19/5//2020 (thứ ba), bế giảng ngày 11/6/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 23/5/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 14/6/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 24/5/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 14/5/2020 (chủ nhật)


KHÓA 05/2020: nhận ghi danh từ ngày 05/6/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 15/6/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 10/7/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 16/6/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 11/7/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 16/6/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 09/7/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 20/6/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 12/7/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 21/6/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 12/7/2020 (chủ nhật)


KHÓA 06/2020: nhận ghi danh từ ngày 03/7/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 13/7/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 07/8/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 14/7/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 08/8/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 14/7/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 06/8/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 18/7/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 09/8/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 19/7/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 09/8/2020 (chủ nhật)

 


KHÓA 07/2020: nhận ghi danh từ ngày 31/7/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 10/8/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 07/9/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 11/8/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 08/9/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 11/8/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 08/9/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 15/8/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 06/9/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 16/8/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 06/9/2020 (chủ nhật)


KHÓA 08/2020: nhận ghi danh từ ngày 28/8/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 09/9/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 05/10/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 10/9/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 06/10/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 10/9/2020 (thứ năm), bế giảng ngày  06/10/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 12/9/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 04/10/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 13/9/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 04/10/2020 (chủ nhật)


KHÓA 09/2020: nhận ghi danh từ ngày 28/9/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 07/10/2020 (thứ tư), bế giảng ngày 02/11/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 08/10/2020 (thứ năm), bế giảng ngày 03/11/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 08/10/2020 (thứ năm), bế giảng ngày  03/11/2020 (thứ ba)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 10/10/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 01/11/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 11/10/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 01/11/2020 (chủ nhật)


KHÓA 10/2020: nhận ghi danh từ ngày 26/10/2020 (thứ hai)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 09/11/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 04/12/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 10/11/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 05/12/2020 (thứ bảy)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 10/11/2020 (thứ ba), bế giảng ngày  05/12/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 07/11/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 29/11/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 08/11/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 29/11/2020 (chủ nhật)


KHÓA 11/2020: nhận ghi danh từ ngày 27/11/2020 (thứ sáu)

Lớp Thứ hai – tư – sáu: khai giảng ngày 07/12/2020 (thứ hai), bế giảng ngày 04/01/2021 (thứ hai)

Lớp Thứ ba – năm – bảy: khai giảng ngày 08/12/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 05/01/2021 (thứ ba)

Lớp Thứ ba – năm: khai giảng ngày 08/12/2020 (thứ ba), bế giảng ngày 31/12/2020 (thứ năm)

Lớp Thứ bảy – Chủ nhật: khai giảng ngày 05/12/2020 (thứ bảy), bế giảng ngày 27/12/2020 (chủ nhật)

Lớp Chủ nhật: khai giảng ngày 06/12/2020 (chủ nhật), bế giảng ngày 27/12/2020 (chủ nhật)


 

Bài viết liên quan