Đóng

16/04/2019

LỊCH KHAI GIẢNG NĂM 2019

Lịch khai giảng năm 2019

KHÓA

NGÀY

GHI DANH

NGÀY KHAI GIẢNG

NGÀY BẾ GIẢNG

01/2019

12/12/2018

(Thứ tư)

Thứ tư  :      26/12/2018Thứ năm :    27/12/2018Thứ năm :    27/12/2018
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    06/01/2019
Thứ hai  :    23/01/2019Thứ năm :   24/01/2019Thứ năm :   24/01/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :   27/01/2019

02/2019

14/01/2019

(Thứ hai)

Thứ tư :        13/02/2019Thứ năm :    14/02/2019Thứ năm:     14/02/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    17/02/2019
Thứ hai  :     11/03/2019Thứ ba :       12/03/2019Thứ ba :       12/03/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    10/03/2019

03/2019

04/03/2019

(Thứ hai)

Thứ hai:        18/03/2019Thứ ba :        19/03/2019Thứ ba:         19/03/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :     17/03/2019
Thứ sáu :      12/04/2019Thứ bảy :      13/04/2019Thứ năm:      11/04/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :     07/04/2019

04/2019

03/04/2019

(Thứ tư)

Thứ tư :         17/04/2019Thứ năm :     18/04/2019Thứ năm:      18/04/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :     21/04/2019
Thứ sáu :      17/05/2019Thứ bảy :      18/05/2019Thứ năm:      16/05/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    19/05/2019

05/2019

08/05/2019

(Thứ tư)

Thứ hai:        20/05/2019Thứ ba :        21/05/2019Thứ ba:         21/05/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :     26/05/2019
Thứ sáu:        14/06/2019Thứ bảy :       15/06/2019Thứ năm:       13/06/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :      16/06/2019

06/2019

05/06/2019

(Thứ tư)

Thứ tư :        19/06/2019Thứ năm :    20/06/2019Thứ năm:     20/06/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    23/06/2019
Thứ hai :        15/07/2019Thứ ba :        16/07/2019Thứ ba:         16/07/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :     14/07/2019

07/2019

08/07/2019

(Thứ hai)

Thứ hai:        22/07/2019Thứ ba :        23/07/2019Thứ ba:         23/07/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    28/07/2019
Thứ sáu :      16/08/2019Thứ bảy :      17/08/2019Thứ năm:      15/08/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :     18/08/2019

08/2019

07/08/2019

(Thứ tư)

Thứ hai :        19/08/2019Thứ ba :         20/08/2019Thứ ba:          20/08/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :      25/08/2019
Thứ hai :        16/09/2019Thứ ba :         17/09/2019Thứ ba:          12/09/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :      22/09/2019

09/2019

09/09/2019

(Thứ hai)

Thứ hai :        23/09/2019Thứ ba :         24/09/2019Thứ ba:          24/09/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :      29/09/2019
Thứ sáu :       18/10/2019Thứ bảy :       19/10/2019Thứ năm:       17/10/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :      20/10/2019

10/2019

09/10/2019

(Thứ tư)

Thứ ba :        22/10/2019Thứ tư :         23/10/2019Thứ ba:         22/10/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :     27/10/2019
Thứ bảy :       16/11/2019Thứ hai :        18/11/2019Thứ năm:       14/11/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :      17/11/2019

11/2019

11/11/2019

(Thứ hai)

Thứ tư :        20/11/2019Thứ năm :    21/11/2019Thứ năm:     21/11/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    24/11/2019
Thứ hai:        16/12/2019Thứ ba :        17/12/2019Thứ ba:         17/12/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    15/12/2019

01/2020

09/12/2019

(Thứ hai)

Thứ tư :        18/12/2019Thứ năm :    19/12/2019Thứ năm:     19/12/2019
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    22/12/2019
Thứ tư :        15/01/2020Thứ ba :       14/01/2020Thứ ba:        14/01/2020
(lớp 8 buổi)Chủ nhật :    12/01/2020
Bài viết liên quan