Nhuộm tóc – Khóa 01/2021 (Cơ sở chính)

Giúp học viên đã học qua các lớp căn bản về cắt, uốn tóc trang bị thêm kỹ năng nhuộm […]

26/12/2020